คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ECBA เพื่อสังคม
เริ่มแสดง :: 27 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร, อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร และ อาจารย์สมพงค์ พรมสะอาด เข้าร่วมประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (TSU2T)
 
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา สุวรรณวิจิตร, อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร และ อาจารย์สมพงค์ พรมสะอาด เข้าร่วมประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (TSU2T) ระว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง