คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 25 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที่ 11 ผ่านระบบ Google Meet
 
     

สาขาวิชาการตลาด จัดโครงการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที่ 11 ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564