คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 25 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร อาจารย์จารุมาศ เสน่หา อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ และ อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์
 
     

อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร อาจารย์จารุมาศ เสน่หา อาจารย์ ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ และ อาจารย์หรรษมน เพ็งหมาน เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์  ให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564