คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ SCT ครั้งที่ 11 ผ่านระบบ Google Meet
 
     

หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต จัดโครงการเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ SCT ครั้งที่ 11 ผ่านระบบ Google Meet เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลงานวิจัยจำนวน 4 บทความ โดย ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา