คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ก.พ.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคเรียน 2/2563
 
     

ผศ.บุษกร ถาวรประสิทธิ์ นิเทศสหกิจศึกษาหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคเรียน 2/2563 จำนวน 15 คน สถานที่ฝึกทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564