คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 10 ก.พ.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมโครงการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 8
 
     


นิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ เข้าร่วมโครงการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 ณ ตึกคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (Online) Zoom