คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 ส.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) ลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการชุมชนหลังสถานีรถไฟสงขลา
 
     

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA) ลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการชุมชนหลังสถานีรถไฟสงขลาด้วยหลักธรรมมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา