คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 5 ก.พ.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
     

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา