คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
     

เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 10 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายชื่อผู้นำเสนอและผลงานวิจัย