คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 พ.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
     

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Exam) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดการสอบประมวลความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อทดสอบความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ของนิสิตตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560