คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 ต.ค.63 ถึงวันที่ 10 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอให้นิสิตเข้าประเมินการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
     

ขอให้นิสิตเข้าประเมินการเรียนการสอน
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอน
https://tles.tsu.ac.th/public/main.jsp
ในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563