คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ต.ค.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Food and beverage SME projects
 
     

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Food and beverage SME projects ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้นิสิตคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยมีอาจารย์ดิญะพร วิสมิตนันท์ คุณชนาธิป แก้วทอง เป็นกรรมการร่วมพิจารณาผลงานนิสิต ซึ่งกิจกรรมนี้เน้นให้นิสิตฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและทักษะทางภาษา