คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด จัดโครงการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารตามอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย บ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
 
     

หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด จัดโครงการการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอาหารตามอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย บ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา