คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด จัดโครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางการตลาด: การทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
 
     

หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด จัดโครงการเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการวิจัยทางการตลาด: การทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ครั้งที่ 1-2 วันที่ 13, 20 สิงหาคม 2563