คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ก.ย.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมกับทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     

โครงการเตรียมความพร้อมนักจัดรายการวิทยุสมัครเล่น (DJ Junior)
นางสาวสุนิตา บุญเพิ่ม และ นายอุสมาน เจะอาลี นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมกับทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 88.25 MHz เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563