คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ให้นิสิตตอบแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563
 
     

ให้นิสิตตอบแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2563


ตอบแบบสอบถาม