คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ก.ค.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2563
 
     

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมออนไลน์ Cisco Webex เพื่อประเมินผู้เรียนก่อนเข้าศึกษา และจัดอบรมเตรียมความพร้อมใน 3 ทักษะ คือ ทักษะคณิตศาสตร์ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะด้านการตลาด