คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 23 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 30 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Applications ทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลออนไลน์
 
     

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Applications ทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลออนไลน์ มีอาจารย์ในคณะและอาจารย์พิเศษ เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 27 ท่าน