คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 พ.ค.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)อย่างไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2562
 
     

ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)อย่างไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 3/2562

*** ในกรณีที่นิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้คะแนนของอาจารย์ ให้นิสิตติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง
ภายใน วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา  17.00  น. ***

ดูค่าระดับขั้น(เกรด)