คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการ สัมมนาหลังฝึก Work-Based Learning -WBL
 
     

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการ สัมมนาหลังฝึก Work-Based Learning -WBL สำหรับนิสิตหลักสูตรเทียบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 
โดยให้นิสิตได้ร่วมนำเสนอผลการฝึกภาคปฏิบัติ และนำเสนอโครงงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประเมินการเรียนรู้ ในบูรณาการความรู้จากรายวิชาสู่การปฏิบัติจริงในองค์กร กิจกรรมนี้ยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานของแต่ละคน ร่วมกับการวิพากษ์ผลงานจากคณาจารย์ประจำหลักสูตรอีกด้วย
โดยโครงการนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 130 คน