คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 มี.ค.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาสำหรับนิสิต MT รุ่นที่ 1
 
     

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษาสำหรับนิสิต MT รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับหลังจากการฝึกสหกิจศึกษา และประยุกต์ใช้องค์ความรู้เชิงวิชาการสู่การปฏิบัติงานจริงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการให้นำเสนอโครงงานและวิพากษ์ผลงานอย่างมืออาชีพ พร้อมกันนี้หลักสูตรยังรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากนิสิต เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในกลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตรอีกด้วย 
โดยโครงการในครั้งนี้มีนิสิตและคณาจารย์เข้าร่วมกว่า 80 คน