คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอความร่วมมือนิสิตทุกคนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการบริการของมหาวิทยาลัย
 
     

ขอความร่วมมือนิสิตทุกคนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการบริการของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2563

คลิกตอบแบบสอบถาม หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด