คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.63 ถึงวันที่ 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสาขาวิชาการตลาดฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา-สารสนเทศทางการตลาด
 
     

นิสิตสาขาวิชาการตลาดเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสาขาวิชาการตลาดฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา-สารสนเทศทางการตลาด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ