คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 
     

โครงการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ #Moderntrade เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 
โครงการในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสดีอย่างมากที่นิสิตได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวิจัย โดยการนำเสนอผลงารวิจัย ร่วมกับนักวิจัย ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบัน ทำให้ได้เรียนรู้โลกในอีกมุมหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มแนวความคิด ทักษะ และความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตนักการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่อย่างสมบูรณ์