คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 พ.ย.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 
     

ประกาศค่าระดับขั้น(เกรด)แบบไม่เป็นทางการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

*** ในกรณีที่นิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้คะแนนของอาจารย์ ให้นิสิตติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรง
ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน  2562  เวลา  17.00  น. ***

ดูค่าระดับขั้น(เกรด)