คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้สถิติเพื่อการวิจัย SEM with SmartPLS version3.2
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้สถิติเพื่อการวิจัย SEM with SmartPLS version3.2  เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ห้อง 216 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ