คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.62 ถึงวันที่ 31 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ Go Pro With Modern Trade To AEC Episode 2
 
     

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ ในโครงการ  “Go Pro With Modern Trade To AEC Episode2” ระหว่างวันที่ 15 - 18 มกราคม พ.ศ.2562 มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 37 คน โดยเข้าศึกษาดูงานและฟังการบรรยาย ณ Newater หน่วยงานภายใต้การดูแลของภาครัฐ ซึ่งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในการผลิตน้ำจากน้ำเสียให้สามารถกลับมาใช้ใหม่ และการศึกษาการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบของประเทศสิงคโปร์และพิพิธภัณฑ์เมืองสิงคโปร์ ณ Singapore City Gallery (URA City Gallery) นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ธุรกิจการค้า วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองสิงคโปร์ ตลอดจนสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ณ สถานที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย