ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ นางสาวอรปรียา ราชหงษ์ และ นางสาวมณีรินทร์ บัวเอียด ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี อาจารย์ ดร.หรรษมน เพ็งหมาน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา