ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ นางสาวธิดารัตน์ บุญเกื้อ และ นายเอกราช ศรีทุม ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี ผศ.ดร.อนุวัต สงสม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา