ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตสาขาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ นางสาวภูษณิษา กระต่ายทอง และ นายณัฐนนท์ ดวงแก้ว ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายดีเด่น (Best Presentation) ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 จัดโดย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย โดยมีอาจารย์ ดร.หรรษมน เพ็งหมาน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา