คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
สำหรับบุคลากร
สารสนเทศภายใน
โครงการพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
แบบฟอร์มต่างๆ
ระบบจองห้อง
ระบบตรวจสอบงบประมาณ
ระบบ ECBA ownCloud
ระบบติดตามงานวิจัย
ข้อมูลสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
รายงานการประชุม
ปฏิทินกิจกรรม
 
แบบฟอร์มต่างๆ กลับหน้าหลัก


งานบริหารงานบุคคล

งานวิชาการ

งานปรับปรุงหลักสูตร

งานการเงิน

งานพัสดุ

งานประกันคุณภาพ

งานประชาสัมพันธ์

การเสนอและขออนุมัติโครงการ

การรายงานและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ


โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ

เรื่องอื่นๆ