คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
สำหรับนิสิตปัจจุบัน
ระบบงานทะเบียน
ระบบหลักสูตรพัฒนานิสิต(นอกชั้นเรียน)
ระบบประเมินการเรียนการสอน
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา/สถานที่ฝึกงาน
วิชาการศึกษาอิสระ(IS)
แบบฟอร์มต่างๆ
คู่มือการศึกษา
ข้อมูลส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง
 
ข้อมูลส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเอง กลับหน้าหลัก

  • โปรแกรม Express (Demo) : Link1 (Download) / Link2 (Download)
  • โปรแกรม GPower             : Link1 (Download) / Link2 (Download)
  • โปรแกรม MPlus (Demo)    : Link1 (Download) / Link2 (Download)
  • ---------------------------------
  • ข้อมูลใช้สอบ : Link1 (Download) / Link2 (Download)
  • ---------------------------------