คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
หน่วยงานรัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ธนาคาร
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี
องค์อิสระ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ผลงานวิชาการ
การคำนวณ(ชื่อเรื่อง)
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ศรัญยา อิสรรักษ์
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
นางธรรญชนก ขนอม
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์จิราพร คงรอด
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล กลับหน้าหลัก

ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย  ลั้งแท้กุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตรจารย์
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1819
โทรสาร : 074-317698
มือถือ : 083-0563887
E - Mail : Sunchai.l@hotmail.com
   
  
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ระดับ/วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา / ประเทศ
 2557  ปริญญาเอก / ปร.ด.  บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ไทย
 2543  ปริญญาโท / วท.ม  วิทยาการจัดการอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / ไทย
 2538  ปริญญาตรี / บธ.บ  การบัญชี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / ไทย
 
ประสบการณ์ทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
 2550-2551  ม.สงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)  อาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ
 2548-2549  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)  ผจก.ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จ.สงขลา
 2546-2547  บมจ .ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น  รอง ผจก.ฝ่ายควบคุมสินค้าคงคลัง
 2545-2546  บจก.โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต  ผช.ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า
 2544-2545  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรม
 2541-2544  IBM Storage Products  (Thailand)  Material Logistics Specialist
 2538-2541  บจก.ทีพีไอ คอนกรีต  นักบัญชีต้นทุน
 ประสบการณ์สอน / รายวิชาที่สอน
 1. การจัดการการผลิตและดำเนินงาน (Production and Operation Management)
 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 3. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)
 4. การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics Management)
 5. การเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 6. การจัดการคุณภาพ (Quality Management)
 
 รางวัลที่ได้รับ
     ๑. รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ ๔ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 ผลงานวิชาการ
 เอกสารประกอบการสอน
          ๑. สัญชัย ลั้งแท้กุล. 2556. การจัดการดำเนินงาน (Operations Management).  สงขลา: เทมการพิมพ์
 งานวิจัย
                              ๑. สัญชัย ลั้งแท้กุล. ๒๕๕๘. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมันกับเกษตรกรของโซ่อุปทานปาล์มน้ำมันขั้นต้นในภาคใต้ของประเทศไทย. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 

 ๒. เจษฎา นกน้อย สัญชัย ลั้งแท้กุล สาทินี สุวิทย์พันธุ์วงศ์ กัญญาภัทร บูหมิด และพีชา รัตนศรี. ๒๕๕๘. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ ๕ ดาว ประเภทผ้าในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 

๓. เจษฎา นกน้อย และสัญชัย ลังแท้. ๒๕๕๘. ผลกระทบแรงงานไทยที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวและความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ

๔. สัญชัย ลังแท้ และเจษฎา นกน้อย. ๒๕๕๗. รูปแบบและประสิทธิภาพด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 

๕. สัญชัย ลังแท้ และเจษฎา นกน้อย. ๒๕๕๗. กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจสมุนไพร ระดับ ๕ ดาว ในจังหวัดสงขลา. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

๖. เจษฎา นกน้อย และสัญชัย ลังแท้. ๒๕๕๗. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

๗. เจษฎา นกน้อย และสัญชัย ลังแท้. ๒๕๕๖. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ ๕ ดาว ประเภทอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช

๘. เจษฎา นกน้อย วรรณภรณ์ บริพันธ์ และสัญชัย ลังแท้. ๒๕๕๕. ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ ๕ ดาว ประเภทอาหารในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ.

๙. สัญชัย ลังแท้ และเจษฏา นกน้อย. ๒๕๕๔. การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้า OTOP ในจังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาผ้าทอเกาะยอ. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
 การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
                                      ๑. สัญชัย ลั้งแท้กุล. ๒๕๕๙. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพความสัมพันธ์ของโซ่อุปทานน้ำมันปาล์มขั้นต้นในภาคใต้ของประเทศไทย: ศึกษาจากมุมมองของผู้ประกอบการลานเทปาล์มน้ำมัน. นำเสนอภาคบรรยาย งานประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ ๔,  วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง.

๒. สัญชัย ลั้งแท้กุล และเจษฎา นกน้อย. ๒๕๕๙. การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมการผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ระดับขั้นเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจแปรรูป. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. ๔(๑): มกราคม-เมษายน : ๓๒-๔๔.

๓. เจษฎา นกน้อย และสัญชัย ลั้งแท้กุล. ๒๕๕๘. ผลกระทบแรงงานไทยที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวและความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ๓๕(๔): ตุลาคม-ธันวาคม.

๔. เจษฎา นกน้อย และสัญชัย ลั้งแท้กุล. ๒๕๕๘. ธุรกิจชุมชนกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จ. วารสารการจัดการสมัยใหม่, ๑๓ (๑): ๑๓๓-๑๓๘.

๕. เจษฎา นกน้อย และสัญชัย ลั้งแท้กุล. ๒๕๕๘. การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ ๕ ดาวประเภทอาหารในจังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารปัญญาภิวัฒน์, ๗ (๑) มกราคม – เมษายน ๕๔-๖๖.

๖. Lungtae, S. & Atthirawong , W. 2014.  Development and Retaining Model of Long Term Relationship Between Buyers and Sellers in Supply Chain of Palm Oil Industry in Thailand: A Seller’s Perspective.  Research Journal of Business Management, 8(4): 300-318

๗. Lungtae, S & Noknoi, C. 2014.  The Marketing Strategies of Five-Star Rated Herbal Businesses of One Tambon One Product (OTOP) Entrepreneurs in Songkhla Province, Thailand.  Paper presented at the International Conference on Entrepreneurship, Innovation and Development – ICEID 2014 on August 7 – 8, 2014, Amsterdam, The Netherlands.

๘. Lungtae, S. & Atthirawong , W. 2014.  Overall Price Satisfaction of Oil Palm Warehouse Yard Entrepreneurs in Thailand. Paper presented at the Academy for Global Business Advancement (AGBA) Conference on January 8-10, 2014, Bangkok, Thailand.

๙. Lungtae, S. & Atthirawong , W. 2013.  Development and Retaining Model of Long Term Relationship Between Buyers and Sellers in Supply Chain of Palm Oil Industry in Thailand: A Seller’s Perspective. Paper presented at the International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference on May 28-31, 2013, Praha, Czech Republic.

๑๐. Lungtae, S. & Atthirawong , W. 2013.  Development and Retaining Model of Long Term Relationship Between Buyers and Sellers in Supply Chain: The Seller’s Perspective.  International Journal of Multidisciplinary Thought, 3 (2): 357-364

๑๑. Noknoi, C., Boripunt, W. & Lungtae, S. 2012. Key Success Factors for Obtaining a One Tambon One Product Food Five-Star Rating in Phatthalung and Songkhla Provinces.  European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 48(May): 96-103.

๑๒.  Lungtae, S. & Noknoi, C.  2012. Logistics and Supply Chain Management of One Tambon One Product in Songkhla Province: A Case Study of Koh Yo Hand-Woven Fabric. European Journal of Social Sciences, 29(4): 561-568.
 
งานบริการทางวิชาการ
 วิทยากร
       ๑. วิทยากรหัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตและดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (SEED ๒๐๑๖)
       ๒. วิทยากรหัวข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตและดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (SEED ๒๐๑๕)
       ๓. วิทยากรบรรยายเรื่อง “ คิวซีเซอร์เคิล QCC เครื่องมือแก้ปัญหาในองค์กร ”  พนักงานบริษัท พี.เอส.ซี. จำกัด ณ ห้องประชุมบริษัท  อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา
       ๔. วิทยากรบรรยายเรื่อง  “ การบริหารการผลิตและการวางแผนการผลิต ” โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)  ณ ห้องหอยขาว โรงแรมร้อยเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       ๕. วิทยากรบรรยายเรื่อง “ เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ ๗ ชนิด และกิจกรรมกลุ่ม QCC ” จัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดสงขลา  ณ โรงแรมสงขลาพาวิลเลี่ยน  จังหวัดสงขลา
       ๖. วิทยากรบรรยายเรื่อง  “ การบริหารการผลิตและการควบคุมต้นทุน ” โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง
       ๗. วิทยากรบรรยายเรื่อง  “การด้านการเขียนแผนธุรกิจ ”  สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าอาชีพ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ.
       ๘. ให้คำปรึกษาแนะนำ  โครงการ “ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจ SMEs ”  โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
       ๙. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการด้าน “ การเขียนแผนธุรกิจ ”  แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ( NEC) รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย / ประเมินบทความวิจัย / กรรมการตัดสินรางวัล
       ๑. คณะกรรมการตัดสินรางวัลภาคโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
       ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
       ๓. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยพาณิชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
       ๔. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
       ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๕ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
 
 อาจารย์พิเศษ
       ๑. อาจารย์พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วิชา ๙๒๖-๕๑๔ การจัดการดำเนินงาน (Operations Management)
 
 
  *********************************