คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
หน่วยงานรัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ธนาคาร
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี
องค์อิสระ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ผลงานวิชาการ
การคำนวณ(ชื่อเรื่อง)
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ศรัญยา อิสรรักษ์
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
นางธรรญชนก ขนอม
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์จิราพร คงรอด
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
 
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ กลับหน้าหลัก

ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1824
E - Mail : sutee@tsu.ac.th
   
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2515-2518 โรงเรียนจุ่งฮั้ว   จังหวัดพัทลุง
ประถมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2519-2520 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง
มัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521-2523 โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524-2526 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี พ.ศ. 2527-2531 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
  พ.ศ. 2548-2550 สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกันภัยทั่วไป)
ปริญญาโท พ.ศ. 2533-2535 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ)
ปริญญาเอก พ.ศ. 2553-2556 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การจัดการ)
อื่น ๆ พ.ศ. 2545-2546 มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
  พ.ศ. 2543-2545 มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (การท่องเที่ยว)
  พ.ศ. 2552-2553 มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (ธุรกิจ)
     
 ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2531 – 2534 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์.โอ. วีดีโอ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ดำรงตำแหน่งสุดท้าย หุ้นส่วนผู้ช่วยผู้จัดการ หน้าที่รับผิดชอบ บริหารงานทั่วไป
พ.ศ. 2534 – 2537

ธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้าย หัวหน้าหน่วยสินเชื่อธุรกิจขนาดย่อมและกลาง หน้าที่รับผิดชอบ สร้างและพัฒนาตลาดสินเชื่อ อำนวยสินเชื่อ บริหารสินเชื่อ ควบคุมและพัฒนาสินเชื่อ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2537 – 2538

สถาบันราชภัฎจันทรเกษม อาจารย์พิเศษ สอนวิชา หลักการตลาด การบริหารการตลาด การตลาดต่างประเทศ

พ.ศ. 2538 – 2538

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้าย MANAGEMENT TRAINEE ฝ่ายธุรกิจการเกษตร โรงงานน้ำตาล และฝ่ายธุรกิจ 2 โรงงานสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและรองเท้า

พ.ศ. 2538 – 2540

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้า จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งสุดท้าย รักษาการผู้จัดการ สำนักงานอำนวยสินเชื่อจังหวัดสงขลา มีหน้าที่รับผิดชอบ บริหารควบคุมดูแลสำนักงาน วางแผนและกำหนด เป้าหมายกลยุทธ์ของสำนักงาน สร้างและพัฒนาสินเชื่อและเงินฝาก ในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 8 จังหวัด และจังหวัดสตูล ตรัง

พ.ศ. 2540 – 2546

ห้างหุ้นส่วนสามัญ มูฟวี่ไทม์ วีดีโอ ดำรงตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารงานทั่วไป

พ.ศ. 2541 – 2551

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ สอนวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจชุมชน การจัดการธุรกิจขนาดย่อม หลักการตลาด การบริหารการตลาด การบริหารการผลิต การเงินธุรกิจ หลักการลงทุน สัมมนาธุรกิจการเงินการธนาคาร  การพัฒนาองค์การ สัมมนาการจัดการ นวัตกรรมการจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นโยบายธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ สถิติธุรกิจ การวิจัยทางธุรกิจ

พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ อาจารย์ประจำ สอนวิชาสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจขนาดย่อม  คณิตศาสตร์ธุรกิจ การจัดการสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ การวิจัยการตลาด 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อมและธุรกิจชุมชน การสัมมนาการตลาด การสัมมนาการประกอบการและการจัดการ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ  การจัดการเชิงกลยุทธ์ จริยธรรมทางธุรกิจ

   
ผลงานวิจัย

1. สถานการณ์ความต้องการแรงงาน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2544 (งานวิจัยร่วม) ผู้ว่าจ้าง  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
2. สำรวจสภาพตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลในจังหวัดสงขลา ปี 2547(งานวิจัยร่วม) ผู้ว่าจ้าง  บริษัท จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
3. พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยสารทางอากาศ ด้วยสายการบินต้นทุนต่ำ กรณีศึกษา เส้นทางการบินกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ และหาดใหญ่-กรุงเทพฯ(งานวิจัยร่วม) ผู้ว่าจ้าง งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
4. พฤติกรรมและการรับรู้คุณภาพจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา(งานวิจัยร่วม) ผู้ว่าจ้าง งบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
5. การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติ เขาปู่-เขาย่า (งานวิจัยร่วม) ผู้ว่าจ้าง งบประมาณรายได้ ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ

 
 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ
 1. สุธี โง้วศิริ และคณะ. 2552. พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ กรณีศึกษาเส้นทางการบิน หาดใหญ่-กรุงเทพฯ ไปและกลับ. จุฬาลงกรณ์ วารสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 83. หน้า 65-71.
2. Ngowsiri, Sutee and Ussahawanitchakit, Phapruke. 2012. Inter-Firm Relationship Management Strategy and Firm Performance: Evidence from Electronic Parts and Equipment Manufacturing Businesses in Thailand. Journal of Academy of Business and Economics, 12(5), 153-168.
3. Ngowsiri, Sutee., Ussahawanitchakit, Phapruke and Pratoom, Karun. 2013 Strategic Knowledge Management Creativity and Service Performance: An Empirical Research of Hotel Businesses in Thailand. Review of Business Research. 13(4), 5-38.
4. Noknoi, Chetsada., Ngowsiri, Sutee and Boripunt, Wannaporn. November 2009.  Have Debit Cards Changed Thai Consumer Shopping Behavior?. International Journal of Marketing Studies, 1(2), 151-157.
5. Noknoi, Chetsada., Boripunt, Wannaporn., Ngowsiri, Sutee and Itsararuk, Saranya. 2010. Ecotourism Management: A Case Study of Khao Pu-Khao Ya National Park. The Global Studies Journal, 3(1), 171-182.
6. Noknoi, Chetsada., Boripunt, Wannaporn and Ngowsiri, Sutee.  2011. Organisational Communication for Becomimg and Automous University: The Case of Thaksin University. International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 6(2), 155-166.
 
การบริหาร
1. กรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2557-ปัจจุบัน
2. กรรมการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2557-ปัจจุบัน
3. ผู้ประสานงานสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2549-2551
4. กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2547-2551
5. กรรมการบริหารความเสี่ยงประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2550-2552
6. กรรมการการจัดการความรู้ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ.2550-2552
7. กรรมการโครงการเงินทุนหมุนเวียน ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2550-2552
8. รองประธานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สงขลาพาเลซ สถาบันราชภัฏสงขลา พ.ศ.2543-2545
 
การพัฒนาวิชาการ
1. เลขานุการยกร่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  บธ.บ. (การประกอบการและการจัดการ)
2. กรรมการยกร่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 บธ.บ.(การจัดการการค้าปลีก)
3. กรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.2550
4. กรรมการยกร่างหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ. 2549
5. กรรมการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. กรรมการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2548
 
 การบริการวิชาการ
 
ผู้จัดการ และกรรมการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 หน่วยร่วม คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา 1. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2. ที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำจังหวัด สงขลา และปัตตานี ปี 2549-2550
วิทยากร 1. วิทยากรบรรยาย ของธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) เรื่อง  การวิเคราะห์สินเชื่อ  การวิเคราะห์งบการเงินและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
2. วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง เรื่อง การประกอบธุรกิจ ส่วนตัว แหล่งเงินทุน การจัดการธุรกิจชุมชน
3. วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ โรงพยาบาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช เรื่อง การพัฒนาองค์การ        4. วิทยากรฝึกอบรม สหกรณ์มินิ เอ็มบีเอ ทางไกล สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ภาคใต้ เรื่อง การบริหารการดำเนินงาน
5. วิทยากรบรรยายของสำนักงานแปลงสินทรัพย์เป็นทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย
6. วิทยากรร่วมกับวิทยากรถ่ายทอด สำนักงานสหกรณ์ จังหวัด สงขลา และ จังหวัดปัตตานี เรื่อง โครงการจัดทำบัญชี วิเคราะห์ต้นทุนและแผนธุรกิจ ปี2549
7. วิทยากร ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ อบต.ป่าพยอม จังหวัดพัทลุง เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 
8. วิทยากรโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ  ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง  การจัดทำแผนธุรกิจ เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ
9.วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี เรื่อง การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การควบคุมทางการเงินด้วยบัญชี
10. วิทยากรบรรยายเชิงปฎิบัติการ ของ พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา เรื่องการนำแผนธุรกิจสู่การปฏิบัติ 
11. วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ของสำนักงาน สหกรณ์จังหวัดปัตตานี  เรื่องการพัฒนาการทำบัญชี  การเงินของธุรกิจชุมชน
12. วิทยากรบรรยายเชิงปฎิบัติการ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานเขตภาคใต้ตอนล่าง เรื่องการตลาดเชิงรุก ธอส
13. วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา เรื่องการต่อยอดธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 ประวัติการอบรม สัมมนา
 
ลำดับ หัวข้ออบรม/สัมมนา ระยะเวลา หน่วยงานจัดอบรม/สัมมนา
1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการสินเชื่อ 5 วัน ธนาคารสหธนาคาร จำกัด(มหาชน)
2. เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ 1 21 วัน ธนาคารสหธนาคาร จำกัด(มหาชน)
3. เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ 2 21 วัน ธนาคารสหธนาคาร จำกัด(มหาชน)
4. การเขียนรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3 วัน ธนาคารสหธนาคาร จำกัด(มหาชน)
5. การบริหารสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ 5 วัน สถาบันการศึกษา การธนาคารและการเงินไทย
6. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจธนาคาร (MT) 6 เดือน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
7. การวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ 3 วัน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้า จำกัด(มหาชน)
8. หัวหน้างานที่ดี 3 วัน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้า จำกัด(มหาชน)
9. ความเป็นเลิศในการบริหาร 3 วัน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้า จำกัด(มหาชน)
10. การพัฒนาองค์การ 2 วัน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้า จำกัด(มหาชน)
 11.  การทำงานเป็นทีม 1 วัน   บริษัท พี มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 12.  แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2 วัน  สถาบันราชภัฏสงขลา
 13. การใช้อินเตอร์เนตและการสร้างโฮมเพจ 6 วัน  สถาบันราชภัฏสงขลา
 14.  พัฒนาอาจารย์ในด้านผลงานวิชาการ 2 วัน  สถาบันราชภัฏสงขลา
 15.  โครงการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์ในการวิจัย 2 วัน  วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่
 16. การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 1วัน  มหาวิทยาลัยทักษิณ