คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
หน่วยงานรัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ธนาคาร
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี
องค์อิสระ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ผลงานวิชาการ
การคำนวณ(ชื่อเรื่อง)
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ศรัญยา อิสรรักษ์
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
นางธรรญชนก ขนอม
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์จิราพร คงรอด
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย กลับหน้าหลัก

ชื่อ - สกุล : รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1802
โทรศัพท์ : 074-317698
E - Mail : -
   
  
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ระดับ/วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา / ประเทศ
2538 ปริญญาเอก / Ph.d(in Economics) Political economy National Taras Shevshenko University of Kyiv  Ukraine / UKRAINE
2533 ปริญญาโท / M.S(in Economics) Political economy Kyiv state university / USSR
 
ผลงานวิชาการ
บทความวิจัย
                            1. ตลาดและเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่ทางวัฒนธรรม.//วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่2ฉบับที่1.2550.
  2. ตลาดและเครือข่ายทางสังคมในพื้นที่ทางวัฒนธรรม.2549 .สกว.
  3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดย่อม.2548.มมส.
  4. กับดักการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน:ทฤษฎีและปฎิบัติ.2547 สยามสโมสร(หัวหน้าโครงการผู้วิจัย)
  5. ความต้องการบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ชุมชน ในตลาดแรงงาน ภูมิภาค.2547.มมส.
  6. ความต้องการบัณฑิตสาขาแรงงานศึกษา ในตลาดแรงงานภูมิภาค (เน้นภาคเอกชน) .2547.มมส.
  7. ความช่วยเหลือร่วมกันของพื้นที่ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น .2546.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร
  8. ความขัดแย้งของอำนาจกับผู้ประกอบการขนาดย่อม.2546(หัวหน้าโครงการผู้วิจัย)
  9. เศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการในลุ่มน้ำชี”2546สกว.(หัวหน้าโครงการ ผู้วิจัย)
  10. การพัฒนาประชาสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจชาวนา ในโครงการมาตรการทางกฎหมายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาสังคมในประเทศไทย.2543 สกว.(ร่วมวิจัยกับ แก้วสรร อติโพธิ,  พนัส ทัศนียานนท์,อภิชาต ทองอยู่)
  11. ประสบการณ์การค้นคว้าชีวพันธุ์สังคมเศรษฐกิจ:  กรณีเศรษฐกิจระบบเมล็ดข้าว.2540-2542.2542.มูลนิธิสวัสดี
  12. ความยุติธรรมใหม่:กุญแจสู่อนาคตเกษตรกรรมไทย  2541.สยามสโมสร(ผู้ร่วมวิจัยกับ แก้วสรร อติโพธิ, อภิชาต ทองอยู่ )
  13. ทฤษฎีเศรษฐกิจชุมชนชาวนา.2541  สกว.(ผู้ร่วมวิจัยกับ ศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา,. อภิชาต ทองอยู่ ,พรพิไล เลิศวิชา)
  14. อูเครนห่วงโซ่เศรษฐกิจสู่ CIS .2540  ธรรมนิติ
 บทความวิชาการ
 
  1. Development of transit potential international transport corridor (by the example of southern regions of Thailand)//วารสารวิชาการนานาชาติเวียสนิค มหาวิทยาลัย Lutsk .2007.?7 Lutsk ,Ukraine
 
2. บทความวิชาการแบบประยุกต์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติที่ยูเครน.Southern seaway of Thailand: a gate to Indian ocean.2007.Lutsk ,Ukraine
  3. บทความวิชาการแบบประยุกต์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติที่ยูเครน.ECONOMIC DEVELOPMENT OF THAILAND: CHOICE OF MODEL.2007.Lutsk ,Ukraine
  4. The world of trade on Mekong river basin:Transboundary aspect.2006.Lutsk ,Ukrain //วารสารวิชาการนานาชาติเวียสนิค มหาวิทยาลัย Lutsk .2007 .?2.Lutsk ,Ukraine
  5. เอกสารคำสอน.วิวัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐกิจ.สงขลา:มหาวิทยาลัยทักษิณ,2550
  6. สังคมวิทยาเศรษฐกิจ-การบูรณาการวิชาเศรษฐศาสตร์//วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่1ฉบับปฐมฤกษ์.2549.
  7. ตำรา”เครือข่ายทางสังคม”.มหาสารคาม :มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.2549
  8. หนังสือวิชาศึกษาทั่วไป.เศรษฐกิจกับการดำเนินชีวิต.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.2548
  9. หนังสือวิชาศึกษาทั่วไป.มนุษย์กับสังคม.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.2548
  10. บทความวิชาการแบบประยุกต์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติที่ยูเครน.The world of trade on Mekong river basin:Transboundary aspect.2006.Lutsk ,Ukraine
  11. บทความวิชาการแบบประยุกต์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติที่ยูเครน.Role of  informal employment in updating incomes of peasant  household.2006 .Lutsk ,Ukraine.
  12. บทความวิชาการแบบประยุกต์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติที่ยูเครน.Essence  and Problems of a  modern agrarian reform in Thailand.2005.Lutsk ,Ukraine.
  13. บทความวิชาการแบบประยุกต์ทุนทางสังคมของเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการในลุ่มน้ำชี.วันที่ 19-20ธันวาคม 2546  การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาสังคมวิทยาครั้งที่2.”พลังสังคมไทยในทศวรรษหน้า:ทางเลือกกับความเป็นจริง?”.สภาวิจัยแห่งชาติณ โรงแรม มิราเคิ้ล  แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
  14. บทความวิชาการแบบประยุกต์ตลาดและพื้นที่ทำกินวิจัยเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่1วันที่ 1-2 กันยายน 2548 ณ โรงแรม ตักสิลา อ.เมือง  จ.มหาสารคาม
  15. เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐกิจไทย.2547.มมส.
 
 
 
  *********************************