คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
หน่วยงานรัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ธนาคาร
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี
องค์อิสระ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ผลงานวิชาการ
การคำนวณ(ชื่อเรื่อง)
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ศรัญยา อิสรรักษ์
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
นางธรรญชนก ขนอม
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์จิราพร คงรอด
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
 
นางธรรญชนก ขนอม กลับหน้าหลัก

ชื่อ - สกุล : นางธรรญชนก ขนอม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงาน (ชำนาญการพิเศษ)
โทรศัพท์ :  074-317618, 074-317600 ต่อ 1815
โทรศัพท์ :  074-317698
E - Mail : nuk_nuk21@hotmail.com
   
  
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ระดับ/วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา / ประเทศ
2552 ปริญญาโท / กศ.ม. การวิจัยและประเมิน มหาวิทยาลัยทักษิณ / ไทย
2543 ปริญญาตรี / ศศ.บ. การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี / ไทย
   
ประวัติการทำงาน
วัน/เดือน/ปี
 หน่วยงาน  ตำแหน่ง  ระยะเวลา
15  พฤษภาคม 2557 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หัวหน้าสำนักงานคณะ  วาระที่ 2 ถึงปัจจุบัน
  11 มกราคม 2554  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  หัวหน้าสำนักงานคณะ วาระที่ 1  
  1 พฤษภาคม 2552  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าที่บริหารงาน  ถึงปัจจุบัน
 1 ตุลาคม 2549  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  6   ถึงปัจจุบัน
 16 กันยายน  2548  คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  5  ถึงปัจจุบัน
 11 เมษายน  2546 
ถึง 15 กันยายน 2548 
-ยุบ เลิกหน่วยงาน/ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
-ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ 
 ที่คณะเศรษฐศาสตร์ฯ

 กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

 -นักวิชาการศึกษา 5 
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการศึกษา
 2 ปี 6 เดือน
1 กันยายน 2544  กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี  นักวิชาการศึกษา 4 1 ปี 8 เดือน
  1 กันยายน 2542  กลุ่มงานส่งเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการศึกษา 3 2 ปี
มกราคม  2538 
ถึง  สิงหาคม 2542 
บรรจุเข้ารับราชการ
 บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาหาดใหญ่)  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  4 ปี 8 เดือน
มกราคม  2537 
ถึง  ธันวาคม 2537 เปลี่ยนงานใหม่
 บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม)  ผู้จัดการแผนก  1 ปี
 กรกฎาคม  2536 
ถึง  ธันวาคม 2536
เปลี่ยนงานใหม่
 บริษัท ซี พี ออล์ล จำกัด (มหาชน)
(ร้าน 7-eleven สาขาปิ่นเกล้า)
 ผู้จัดการร้านฝึกหัด 6 เดือน
 
 ประวัติการเป็นวิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร/คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
 
ที่
รายละเอียด หน่วยงานที่รับบริการ ระยะเวลา
1 วิทยากร การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังแรงงานระดับตำบลของบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา    3-4 ก.ย. 57
2 วิทยากร การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนากำลังแรงงานระดับอำเภอของบัณฑิตแรงงานจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา  21-22 ส.ค. 57
3 ผู้ช่วยวิทยากรฝึกปฏิบัติ “เทคนิคการเขียน
หนังสือราชการการจัดทำเอกสารสำนักงานและรายงานการประชุม”
บุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป 31 มี.ค. 53
4  บรรยาย “บทบาทนิสิตกับการประกันคุณภาพ”  -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 25 มี.ค. 53
5  บรรยาย “บทบาทนิสิตกับการประกันคุณภาพ”  นิสิตและอาจารย์ จาก 
-วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
9 ก.ย. 52
6  บรรยาย “การจัดทำเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 9 ก.ย. 52 
7 บรรยาย “การประกันคุณภาพและการจัดทำรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน” 
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อ
การศึกษาแบบบูรณาการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 ส.ค. 52 
8 บรรยายสรุป “พัฒนาการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จากอดีตสู่ปัจจุบัน” 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
15 ม.ค. 47 
9 บรรยาย “การพัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ : 
ด้านการพัฒนาระบบราชการ” (เนื่องในโอกาสปฐมนิเทศ)
ข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
21 พ.ค. 47    
10  บรรยายสรุป “ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ” วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 7 พ.ย. 46  
       

 
ประสบการณ์การเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน/ประเมินหลักสูตร

รายละเอียด หน่วยงาน
กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙/ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ 

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
- คณะนิติศาสตร์
- กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต
- สำนักวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
- สถาบันวิจัยและพัฒนา

 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐ 

 

- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑   - คณะศิลปกรรมศาสตร์
- บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะวิทยาศาสตร์
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ระดับหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑
- สถาบันภาษาต่างประเทศ
- สำนักวิทยบริการ
- กองคลังและพัสดุ
- กองบริหารการศึกษาและพัฒนานิสิต
- สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนา
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
 - สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษา
แบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒   -  คณะศิลปกรรมศาสตร์
-  คณะนิติศาสตร์
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   - วิเทศสัมพันธ์
- สถาบันทักษิณคดีศึกษา
- สำนักหอสมุด
- สำนักคอมพิวเตอร์
- ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔   - งานตรวจสอบภายใน
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สำนักหอสมุด
 กรรมการประเมินคุณภาพ หลักสูตรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕   -คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงานวิชาการ ส่วนงานอื่น และงานบริหาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
-สำนักคอมพิวเตอร์
-ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
-ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
 เลขานุการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  คณะศิลปกรรมศาสตร์
 กรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  -ฝ่ายตรวจสอบภายใน
-ฝ่ายกิจการนิสิต
-สำนักหอสมุด


 
ประวัติการเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน ระดับมหาวิทยาลัย

 

ที่
รายละเอียด เลขคำสั่ง/วันที่
1 คณะกรรมการโครงการพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
สร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัย ใน 9 กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2550
0307/2551  
วันที่ 28 ก.พ. 51
2 คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 0450/2551 
วันที่ 19 มี.ค. 51
3  คณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัดสำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตามระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ  0765/2551 
วันที่ 21 พ.ค. 51
4  คณะทำงานปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ  0424/2551 
วันที่ 24 มี.ค. 52
5  คณะทำงานวิเคราะห์อัตรากำลัง สายคณาจารย์  0351/2552 
ลงวันที่ 16 มี.ค. 52
6  คณะทำงานพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย  0366/2552 
ลงวันที่ 7 พ.ค. 52
7  คณะทำงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  1034/2552 
ลงวันที่  2 ก.ย. 52
     


 งานวิจัย/โครงงาน

 

 

ที่
 รายละเอียด
งบประมาณ หมายเหตุ
1

การสร้างมูลค่าเพิ่มและการจัดการเชิงธุรกิจผลิตภัณฑ์ไอศกรีมข้าวสังหยด ร่วมกับอาจารย์.ดร.อมรรัตน์  ถนนแก้ว จากคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

ได้รับงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยทักษิณด้านการพัฒนาผลงาน/ชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้และการสร้างมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

-ผู้ร่วมวิจัย
-นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปี ๒๕๕๕

2

การสร้างมูลค่าและการจัดการเชิงธุรกิจผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าวสังหยดเพื่อสุขภาพ ร่วมกับ อ.ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในโครงการ ๒-V Research Program ประจำปี ๒๕๕๓   -ผู้ร่วมวิจัย
-นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในปี ๒๕๕๖
3 โครงการวิจัยการจัดการเชิงพาณิชย์เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีการจัดขันหมากไทยมุสลิม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอนขี้เหล็ก ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

-หัวหน้าโครงการวิจัย
-นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ในปี ๒๕๕๗ 

4 การประเมินโครงการฝึกอบรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : สัมมนาข้อบกพร้องด้านการเงิน การคลัง และความรับผิดทางกฎหมายของผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่น

งบประมาณคณะฯปีงบประมาณ  ๒๕๕๕

 -หัวหน้าโครงการวิจัย
-นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติของสถาบันวิจัยและพัฒนาครั้งที่ ๒๓ ปี ๒๕๕๖
 5  ความรู้ ความเข้าใจภาษีท้องถิ่นและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการชำระภาษีท้องถิ่นของประชาชนที่เข้าข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

งบประมาณ คณะฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 -เป็นผู้ร่วมวิจัย

 
จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการ ดังนี้  

 

ที่
รายละเอียด
งบประมาณ
ระยะเวลาที่จัด/สถานที่
1 โครงการอบรม เรื่อง การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม วันที่ 11-12  ส.ค. 50 
โรงแรม วี แอล 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2  โครงการอบรม เรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจบริการและการสร้างมาตรฐานการบริการ  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 25-26  ส.ค. 50 
โรงแรม รีเจนซี่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3  โครงการอบรม เรื่อง Smart Marketer 2007  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 1-2  ก.ย.  50 
โรงแรม วี แอล 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
4  โครงการบอรม เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 8  ก.ย.  50 
โรงแรม วี แอล 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5  โครงการอบรมหลักสูตร  การออกแบบระบบบัญชี การบริหารต้นทุน ปัญหาภาษีอากรและการวางแผนภาษี  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 17-18 พ.ย. 50 
โรงแรม วี แอล 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
6  โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี เรื่อง มาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับปรับปรุงใหม่  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 23  ม.ค. 50 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
7  โครงการอบรมทักษะการบังคับบัญชาของหัวหน้างาน ระดับต้น  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 5-6 เม.ย. 51 
โรงแรม วี แอล 
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
8  โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี หลักสูตร “เจาะกลเม็ดการตกแต่งบัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน และความรู้ทางภาษีอากร”  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 26-27 เม.ย. 51 
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี
9  โครงการเสริมสร้างความรู้ระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในที่ดี  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม  วันที่ 14  มิ.ย.  51 
โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา  อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา
10  โครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการร้านค้าปลีก  ได้รับงบประมาณจากโครงการต้นกล้าอาชีพตามนโยบายของรัฐบาล  วันที่ 4 พ.ค. 52 
ถึง 4 มิ.ย. 52
11  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทิศทางการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  ได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย และค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าอบรม