คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
หน่วยงานรัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ธนาคาร
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี
องค์อิสระ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ผลงานวิชาการ
การคำนวณ(ชื่อเรื่อง)
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ศรัญยา อิสรรักษ์
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
นางธรรญชนก ขนอม
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์จิราพร คงรอด
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร กลับหน้าหลัก

ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ตำแหน่ง :  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1800
โทรสาร : 074-317698
E - Mail : swassana@gmail.com
   
  
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ระดับ/วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา / ประเทศ
 2554  ป.ร.ด.(วิธีวิทยาการวิจัย)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
 2549  วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
 2535  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
 2529  วท.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ไทย
   
ตำแหน่งอื่นๆ :
 1. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ (1 สิงหาคม 2556 – 2559)
 2. คณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ (20 สิงหาคม 2557–ปัจจุบัน) 
 3. Visiting Scientist at University of Washington, Seattle, WA, United States. (ธันวาคม 2552 – ธันวาคม 2553)
 4. รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (กรกฎาคม 2551 – กุมภาพันธ์ 2552)
 5. ที่ปรึกษาทางการตลาด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (ตุลาคม 2549 – ธันวาคม 2552)
 6. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาด บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูด จำกัด (กรกฎาคม 2547 – กันยายน 2548)
 7. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (มิถุนายน 2535 – มิถุนายน 2547)
 8. นักสถิติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มิถุนายน 2529–พฤษภาคม 2535)
 
 ผลงานวิชาการ
 1. วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2559). การบริหารส่วนประสมทางการค้าปลีกเพื่อความอยู่รอดของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม. วารสารบริหารธุรกิจ. 149: 44-60. (อยู่ในฐานข้อมูล TCI มี Impact factor 0.208)
 2. จิตกษมา สุขเกษม, ธุมาวดี ศรีชัย, สุนิสา เพ็ชรสังข์ และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2559). ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจทำศัลยกรรมความงามในคลินิกเสริมความงาม เขตเทศบาลนครหาดใหญ่. การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการ. วันที่ 4 มิถุนายน 2559. ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี.
 3. กนกวรรณ เพ็ญสุริยา, สุธิดา อาแว, พัชรี ทองช่วย และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2559). การเลือกใช้บริการร้านถ่ายเอกสารในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการ.วันที่ 4 มิถุนายน 2559. ณ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี.
 4. Suwanvijit, W. (2016). Attitudes toward Cultural Tourism with Community Participation: A Case of ‘Authentic Songkhla Food Old-Time Atmoshere’ Walking Street in Southern Thailand. Paper presented at International Business Conference part of Management and Business Academy: Brunel University 2016, 19th-20th February 2016, London, U.K.
 5. Suwanvijit, Wassana. (2015). Travel Behavior and Needs of Cultural Tourism in Southern Thailand: A Case of ‘Authentic Songkhla Food Old-Time Atmosphere’ Walking Street. Paper presented at The WEI Business & Economics Academic Conference at Harvard University Campus, 8th-10th June 2015, Boston, USA.
 6. วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2558). การมีส่วนร่วมและความต้องการพัฒนาถนนคนเดิน “เพลินกินของหรอย ย้อนรอยบ่อยาง” อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ของผู้ประกอบการค้ารายย่อยบริเวณพื้นที่ฯ. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 25 วันที่ 10-12 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา.
 7. จิลาวรรณ สวัสดี, ปิติพงษ์ สุคนธผล, วรัญชลี เหรัญญาภรณ์, วันวิสา ทองเพ็ชรจันทร์ และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2558). การตัดสินใจเลือกใช้บริการอพาตเม้นท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา.
 8. อุทัยทิพย์ บุญนา, สุธาทิพย์ รุ่งสง, ภารดี จีระธรรมเสถียร, สุกฤษฎิ์ สุริยวงศ์ และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2558). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำเส้นทางในประเทศ. การประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา.
 9. คณัสนันท์ บางพระ, ปาณิสรา ถนนทิพย์, พีระศักดิ์ เดชะ, สุวิทย์ เพ็งทิพย์นาง และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2558). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกิจคาร์แคร์ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างจังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา.
 10. Polissar, N. L., Suwanvijit, W. and Gullberg, R. G. (2015). The Accuracy of Handheld Pre-Arrest Breath Test Instruments as a Predictor of the Evidential Breath Alcohol Test Results. Journal of Forensic Sciences. 60(2): 482-487. (อยู่ในฐานข้อมูล ISI มี Impact factor 1.306)
11. คุณากร ทองช่วย, วาสนา สุวรรณวิจิตร และ เจษฎา นกน้อย. (2558). ประสิทธิภาพในการจัดการการบำบัดน้ำเสียของโรงงาน อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำในจังหวัดสงขลา. วารสารวิทยาจารย์. 114(8).
12. วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2557). แนวทางการพัฒนาถนนคนเดิน "เพลินกินของหรอย ย้อนรอยบ่อยาง" ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ.
13. วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT): ศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ฝ่ายไทย. วารสารการบริการ       และการท่องเที่ยวไทย. 9(1): 18-33.
14. Suwanvijit, W. (2014). Forecasting Tourist Arrivals in IMT-GT using Lee-Carter Method. International             Academic Conference TSU-AFBR 2014 on Management and Business Education in a Rapidly                       Changing Environment. 5th - 6th November 2014, Bangkok, Thailand.
15. ภัทราวดี จันทรา, วาสนา สุวรรณวิจิตร และ อรจันทร์ ศิริโชติ. (2557). การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ     ตัดสินใจซื้ออะไหล่แอร์รถยนต์ ของผู้ประกอบการอู่ซ่อมแอร์รถยนต์ในจังหวัดสตูล พัทลุง และ สงขลา. งานประชุม                 วิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3”, 2 พฤษภาคม 2557, นครศรีธรรมราช.
16.  วิราวรรณ สุวรรณรัตน์, อรจันทร์ ศิริโชติ และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผักอินทรีย์ของประชาชนในจังหวัดสงขลา. งานประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 3”, 2 พฤษภาคม 2557, นครศรีธรรมราช.
17. อลงกต ภาคแก้ว, ฉัตรชฎา วิศพันธุ์, ดรุณวรรณ สุขเพ็ชร, ปวีทิพย์ ทองศรีสุข, พัชรนันท์ รัตนบุรี และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2557). การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในจังหวัดสงขลา. งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24,  21-24 พฤษภาคม 2557, มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.
18. อมลวรรณ ยอดรัก, ปิยาพร ทัยศรี, เสาวรัตน์ ทิพย์นุ้ย, อนุสรา ศรีสมบูรณ์, อริส เทพฉิม และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2557). กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจบริการที่พักท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบ. งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1, 26-28 มีนาคม 2557, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, สงขลา.
19. วรางคณา ผลกล้า, เกศราภรณ์ เดชสุด, ปภาดา ปัญญาวราภรณ์, พิชญ์นุช แสนพิพัฒน์, ปัญจารส โพธิ์จุไร และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2557). การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถาบันสอนภาษาจีนในจังหวัดสงขลา. งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1, 26-28 มีนาคม 2557, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, สงขลา.
20.  เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ, พินิจ ดวงจินดา, ศรัณยา อิสรรักษ์, วาสนา สุวรรณวิจิตร และ วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการชำระภาษีท้องถิ่นของผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครสงขลา. งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1, 26-28 มีนาคม 2557, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, สงขลา.
21. พินิจ ดวงจินดา, ศรัณยา อิสรรักษ์, เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ, วาสนา สุวรรณวิจิตร และ วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ (2557). ความรู้ความเข้าใจ ความคาดหวัง และความพึงพอใจต่อการชำระภาษีท้องถิ่น. งานประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฎสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9, มหาวิทยาลัยราชภัฎ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี.
22. ปนัดดา โมลิโต, เจษฎา นกน้อย และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2557). ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในคลังพัสดุ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) สำนักงานสงขลา. งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557, 21-24 พฤษภาคม 2557, มหาวิทยาลัยทักษิณ.
23. สุรเดช ทองแกมแก้ว, อนิวัช แก้วจำนงค์ และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2557). พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5, 16 พฤษภาคม 2557, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา.
24. วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556). วิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย และพยากรณ์แนวโน้มนักท่องเที่ยวระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560: ศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ฝ่ายไทย. รายงานวิจัย. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยทักษิณ.
25. ปัทมา สุวรรณจำรูญ, วาสนา สุวรรณวิจิตร และ อรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). ทัศนคติของเกษตรกรต่อส่วนประสมทางการตลาดระหว่างปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา. 6(2): 47-57.
26. Suwanvijit, W., Duangchinda, P., Charoenviriyapap, K., Leelaprasertsil, W., Itsararuk, S., and Khanorm, N. (2013). Local tax payment behavior: case study of taxpayers in Khao Rup Chang city municipality, Thailand. International Business and Social Sciences Research Conference, 16th – 17th December 2013, Cancun, Mexico.
27. Suwanvijit, W. (2013). Indonesia – Malaysia - Thailand Growth Triangle (IMT - GT) Tourism Forecasts: 2012 - 2017. 2013 Breckenridge, Colorado International Academic Conference, 5th - 7th August 2013, Colorado, USA.
28. วาสนา สุวรรณวิจิตร, พินิจ ดวงจินดา, เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ, วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์, ศรัณยา อิสรรักษ์ และ  นฤมล ขนอม (2556). ความรู้ความเข้าใจภาษีท้องถิ่นและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการชำระภาษีท้องถิ่นของประชาชนที่เข้าข่ายชำระภาษีในเขตเทศบาลเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา. รายงานวิจัย. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยทักษิณ.
29. ศรัณยา อิสรรักษ์, พินิจ ดวงจินดา, วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์, เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ, วาสนา สุวรรณวิจิตร และ ศิริพร เพ็ชรมณี (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ ความเข้าใจภาษีท้องถิ่นและพฤติกรรมการชำระภาษีท้องถิ่นของผู้ประกอบการ: เขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา. รายงานวิจัย. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยทักษิณ.
30. เบญญาดา เหล่าธนถาวร, เจษฎา นกน้อย และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556). อิทธิพลของการกระจุกตัวต่อผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งในภาคใต้ของประเทศไทย. งานประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 2”, 9 พฤษภาคม 2556, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช.
31. สุภาวดี คล้ายสมบัติ, เจษฎา นกน้อย และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556). ความเข้าใจและความคาดหวังของประชาชนต่อความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ. งานประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 2”, 9 พฤษภาคม 2556, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช.
32. มัลลิกา แซ่เอียด, เจษฎา นกน้อย และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556). ผลกระทบและการปรับตัวจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา. การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย, 10 พฤษภาคม 2556, มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา.
33. เจนจิรา สุระกำแหง, อรจันทร์ ศิริโชติ และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556).  การรับรู้คุณภาพบริการศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จังหวัดสงขลา. งานประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2, 9 พฤษภาคม 2556, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช.
34. ปรารถนา หนูเพชร, วาสนา สุวรรณวิจิตร และ เจษฎา นกน้อย. (2556). คุณลักษณะที่นอนที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2556 "การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้", 19 กรกฎาคม 2556, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ.
35. เฉลิมพงศ์ รักษ์ทอง, อนิวัช แก้วจำนงค์ และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556). การรับรู้และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการแสดงความรับผิดชอบสังคมของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประจำปี 2556, 31 พฤษภาคม 2556, มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่ดาว, เชียงใหม่.
36. ณัฐริณีย์ ไข่จันทร์, อรจันทร์ ศิริโชติ และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556). การรับรู้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคที่มีต่อร้านอาหารทะเล ในเขตอำเภอเมือง จ.สงขลา. งานประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2, 9 พฤษภาคม 2556, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช.
37. กฤตยา ครองธานินทร์, อรจันทร์ ศิริโชติ และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556). ทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาดบริการและพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะลา. (2556). งานประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2, 9 พฤษภาคม 2556, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช.
38. Promsa-ad, S. and Suwanvijit, W. (2012). Business Valuation Methods: case study of technology and technology-based start up firms in Thailand. EBES 2012 Conference – Warsaw, 1st - 3rd November 2012, Warsaw Marriott Hotel, Poland.
39. Promsa-ad, S. and Suwanvijit, W. (2012). Thailand’s technology commercialization strategy: Case study of Science Park and University’s Technology Business Incubator. The 2nd International Conference in Business Management and Information Sciences (ICB MIS), 19th - 20th January 2012, Phitsanulok, Thailand.
40. แวสูไฮลา ลูโบะเด็ง, อรจันทร์ ศิริโชติ และ วาสนา สุวรรรณวิจิตร. (2555). ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส.การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสามจังหวัดชายแดนใต้และประเทศไทย, ครั้งที่ 1/2555, 7-8 สิงหาคม 2555.
41. สมพงค์ พรมสะอาด และ วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2554). วิธีการประเมินมูลค่ากิจการ: กรณีศึกษาของธุรกิจเทคโนโลยีจัดตั้งใหม่จากหน่วยบ่มเพาะธุรกิจในประเทศไทย. รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยทักษิณ.
42. Suwanvijit, W. (2011). Graphing, Modeling and Forecasting Business Data with Application to Sparkling Beverage Products Sales in Southern Thailand. Prince of Songkla University, Thailand: Doctoral Thesis.
43. Suwanvijit, W., McNeil, D. and Lumley, T. (2011). Australian mortality forecast using Lee-Carter model with multivariate multiple regression and exponential weights. The 2011 National Statistics and Applied Statistics Conference, 18th - 22nd May 2011, Hat Yai, Songkhla, Thailand.
44. Suwanvijit, W., Lumley, T., Choonpradub, C. and McNeil, N. (2011). Long-term sales forecast using Lee-Carter and Holt-Winter methods. Applied Business Research Journal, 27(1):87-102.
45. Suwanvijit, W., Choonpradub, C. and McNeil, N. (2009). Sales analysis with application to sparkling beverage product sales in Southern Thailand. International Journal of Business and Management,4(7):43-51.
46. Suwanvijit, W., Choonpradub, C. and McNeil, N. (2009). Statistical model for short-term forecasting sparkling beverage sales in Southern Thailand. International Business and Economics Research Journal, 8(9):73-81.
47. Suwanvijit, W. and Promsa-ad, S. (2009). The Insight study of consumer life-styles and purchasing behaviours in Songkhla province, Thailand. International Journal of Marketing Studies, 1(2):66-73.
48. Suwanvijit, W. and Promsa-ad, S. (2009).  Factors affecting consumer life-styles and purchasing behaviors in Songkhla province, Thailand. The 2009 European Applied Business Research Conference, 9th - 11th June 2009, Prague, Czech Republic.
49. Suwanvijit, W., Choonpradub, C. and  McNeil, N. (2008). Business data analysis with application to sparkling beverage product sales in Southern Thailand. The 2nd International Colloquium on Business and Management (ICBM), 17th - 20th November 2008, Bangkok, Thailand.
50. วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2552). การศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคสินค้าในร้านค้าปลีก จังหวัดสงขลา. รายงานวิจัย. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยทักษิณ.
51. วาสนา สุวรรณวิจิตร. (2550). กลยุทธ์ค้าปลีกสมัยใหม่บันไดสู่ความสำเร็จ. ม.ทักษิณ...กับถิ่นใต้, หนังสือทักษิณวิชาการ’ 50, 149-171.
 
 งานบริการทางวิชาการ
 1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ สงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2. เป็นวิทยากร ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
3. เป็นอาจารย์พิเศษ ให้กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 
  *********************************