คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
หน่วยงานรัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ธนาคาร
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี
องค์อิสระ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ผลงานวิชาการ
การคำนวณ(ชื่อเรื่อง)
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ศรัญยา อิสรรักษ์
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
นางธรรญชนก ขนอม
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์จิราพร คงรอด
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ กลับหน้าหลัก

ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1808
โทรสาร : 074-317698
มือถือ : 089-2995757
E - Mail : orachan_s@hotmail.com
   
  
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ.
ระดับ/วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา / ประเทศ
 2549  ปริญญาเอก/Doctor of Business Administration  The University of Newcastle/ Australia
 2546  ปริญญาโท/Master of Business Administration  Assumption University/ Thailand
 2539  ปริญญาตรี/อักษรศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ไทย
 
 

ประสบการณ์
ด้านการบริหาร

            - รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2552-2554
   
ผลงานวิชาการ
ด้านวิชาการ
 
- ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552-2556

 

- ประธานรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือกสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ รายวิชา 0000147 เศรษฐกิจและการ
  จัดการในชีวิตประจำวัน พ.ศ. 2552-2556

  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน
  - บรรณาธิการจัดการวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2552-2556
  - วิทยากรโครงการเพิ่มพูนศักยภาพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ รุ่นที่ 8- 11  ณ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนด้านการตลาดและการจัดการหลายแห่ง
  - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวิจัย  ในการนำเสนอแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์การประชุมวิชาการระดับชาติ
  มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2552-2556
  - คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการนำเสนอผลงานวิจัยและตัดสินรางวัล ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2556
  คำสั่ง ม.ทักษิณ ที่  0714/2555
  - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวิจัย ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติหลายแห่ง
  - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพบทความวิจัยลงวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์  วารสารการจัดการ
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วารสารปาริชาติ วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ วารสารเศรษฐศาสตร์และ
  บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ และอื่นๆ
  - ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินเค้าโครงวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเมินความก้าวหน้า และประเมินคุณภาพงานวิจัยของสถาบัน
  อุดมศึกษาหลายสถาบัน
  - อาจารย์พิเศษสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในรายวิชาการจัดการการตลาด การวิจัยธุรกิจ หลายสถาบัน
  - ประธานกรรมการ/กรรมการ สอบเค้าโครง/สอบปากเปล่า วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษาหลายสถาบัน
  - ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายสถาบัน
   
 
ผลงานทางวิชาการ
หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
อรจันทร์ ศิริโชติ.(2556). การตลาดบริการ. สงขลา : นำศิลป์โฆษณา. (พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือ
              มหาวิทยาลัยทักษิณ)

อรจันทร์ ศิริโชติ.(2555).เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 0705223 การตลาดบริการ. 
              สงขลา : นำศิลป์โฆษณา. (ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรฯ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
              มหาวิทยาลัยทักษิณ)

อนิวัช แก้วจำนงค์. อรจันทร์ ศิริโชติ. ณฌา ขวัญมณี. และ คณะ  (2553). เศรษฐกิจและการ
             จัดการในโลกปัจจุบันสงขลา : นำศิลป์โฆษณา. (พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือ
              มหาวิทยาลัยทักษิณ)
 
งานวิจัย
 อรจันทร์ ศิริโชติ. (อยู่ระหว่างดำเนินการ). บทบาทของสภาพแวดล้อมของร้านและคุณภาพเชิงความสัมพันธ์ต่อความจงรัก
              ภักดีของลูกค้าในธุรกิจค้าปลีก. (โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้
               กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2557 : อยู่ระหว่างดำเนินการ) 
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2558). บทบาทของคุณภาพบริการด้านโลจิสติกส์ในการสร้างความจงรักภักดีของลูกค้า SME
              ในจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. (โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้
               คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2556)
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2555). การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว คุณค่าในความรับรู้ ความพึง
              พอใจ และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้เขต 1 (จังหวัดสงขลาและสตูล).
               สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.(โครงการวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยทักษิณ
               ประจำปี 2552)
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
 ปี พ.ศ. 2555
 Sirichote, Orachan. (2012). “Destination Image of Thailand Southern Tourism Area 1.” International Journal                of Business Research. 12(2), 165-173.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
 ปี พ.ศ. 2557
 อรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
             34(3), 54-64.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอภาคบรรยายในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ
 ปี พ.ศ. 2557
Sirichote, Orachan. (2014). “Destination Image of Satun Province,” Paper presented at TSU-AFBE 2014:  
            Management and Business Education in a Rapid Changing Environment,
            The Emerald Hotel, Bangkok, 5-6 November 2014.   (pp. 23-29).
 ปี พ.ศ. 2555
Sirichote, Orachan. (2012). “Destination Image of Thailand Southern Tourism Area 1,” In the IABE-201
            Venice-Summer Conference, Ca’ Foscari University of Venice, Venice, Italy, June 8-10, 2012.             
 
บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอภาคบรรยายในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
 ปี พ.ศ. 2555
อรจันทร์ ศิริโชติ. (2555). “ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ
            เครือข่ายวิจัย สถาบันระดับอุดมศึกษาประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่.
             วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555.

อรจันทร์ ศิริโชติ. (2555). “ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่การท่องเที่ยวภาคใต้เขต 1(จังหวัดสงขลาและสตูล),”
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555.

 
บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารร่วมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรี
 ปี พ.ศ. 2557
ผกากรอง พัฒนะปราน  วรรณิสา แก้วรุ่งเรือง  และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2007). “ความเครียดของนิสิตระดับปริญญาตรี                           มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา” วารสารปาริชาต.  27(3), 252-259.
 ปี พ.ศ. 2556
ปัทมา สุวรรณจำรูญ, วาสนา สุวรรณวิจิตร และอรจันทร์ ศิริโชติ.  (2556). “ทัศนคติเกษตรกรต่อส่วนประสมการตลาดระหว่าง                 ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล”
             วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 6 (2), 47-57.
นูรีมัน ดอเลาะ, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ.  (2556). “ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
              มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์,” วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 5(3). 110-121.
ศุภธร ชีถนอม, ชูลีรัตน์ คงเรือง และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2556). “พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสม
              ทางการตลาด ร้านค้าปลีกไปรษณีย์พัทลุง,” วารสารการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 2 (2), 27-37.
สุพรรณี พรหมชัย, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ.  (2556). “ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ แรงจูงใจ
              และผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส,”
             วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์. 5(1), 93-108.
 ปี พ.ศ. 2555
ชุลีพร มาสเนตร, อนิวัชแก้ว จำนงค์ และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2555).  “ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารทะเล                 แปรรูปพื้นบ้านของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส,”  วารสารนราธิวาสราชนครินทร์. 4(3), 54-68. 
ปวีณ โชคนุกูล, อรจันทร์ ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2555). “ลักษณะของธุรกิจและความสำเร็จของการพัฒนา
              ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,”
             วารสารปาริชาต, 25(3), 39-48.
 ปี พ.ศ. 2553
วิภา วังศิริกุล, ชูลีรัตน์ คงเรือง และอรจันทร์ ศิริโชติ. (2553).  “ทัศนคติของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง
              และขนาดย่อมต่อ  ส่วนประสมการตลาดบริการของสำนักงานบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส,”
             วารสารนราธิวาสราชนครินทร์. 2(2), 54-68.
 
บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอภาคบรรยายในที่ประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรี
 ปี พ.ศ. 2557
กนกอร โทบุรี, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ความคาดหวังและความพึงพอใจในภาวะผู้นำ
              ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16,”ใน รายงานการประชุมวิชาการ
             ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (หน้า 489-499). วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
กษิรา ปฏิสุวรรณ์, อรจันทร์  ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2557). “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์กร
              ของบุคคลากรสังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้,” ใน รายงานการประชุม
             ระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ “บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”.  
              (หน้า 218-233). ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 26-28 มีนาคม 2557.
ซูไลลา ปิยะปิ, อรจันทร์  ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2557). “คุณภาพบริการและความพึงพอใจที่มีผลต่อความจงรักภักดี
              ของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ  ครั้งที่ 3.
             “Innovation and Social Enterprise”. (หน้า 753-766). ณ โรงแรมทวิโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
              วันที่ 2 พฤษภาคม 2557.
ธนพร รอดเกลี้ยง, เจษฎา นกน้อย และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “การจัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
              ก่อสร้างในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา,”  ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ  
             ครั้งที่ 3. “Innovation and Social Enterprise”. (หน้า 767-780). ณ โรงแรมทวิโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
              วันที่ 2 พฤษภาคม 2557.
นพศักดิ์  ว่องวัชรกุล, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ปัญหาในการปฏิบัติงานและความต้องการพัฒนา
              ตนเองของสมาชิกกลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสตูล,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ
              และนานาชาติครั้งที่ 5 (หน้า 82-91). วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นลินรัตน์  คลังธารชูสิน, อรจันทร์  ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2557). “ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  
              เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลา,” ใน รายงานการประชุมการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ
             และเศรษฐศาสตร์ “บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”.  (หน้า 235-244). ณ คณะบริหารธุรกิจ
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 26-28 มีนาคม 2557.
นิวุฒิ  พูลศรี, อรจันทร์  ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2557). “ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ                   ของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักที่พักแรมประเภทโฮมสเตย์   ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา,”
              ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ  ครั้งที่ 3. “Innovation and Social Enterprise”.
              (หน้า 65-79). ณ โรงแรมทวิโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 2 พฤษภาคม 2557.
พรหมพสร  จันทร์ทอง, อรจันทร์  ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2557). “ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในสถาน
              ศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
             ประจำปี 2557. “วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”. (หน้า 822-829).
              ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
              วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557.
พรฤดี ไพชำนาญ, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
              สังกัดอาชัวศึกษาจังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5
              (หน้า 871-879). วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
พรสุดา อินสุวรรณ,เจษฎา นกน้อย และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ความผูกพันต่อองค์กรของบุคคลากรที่ปฏิบัติงานใน
               วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ  ครั้งที่ 3.
               “Innovation and Social Enterprise”. (หน้า 518-529). ณ โรงแรมทวิโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
               วันที่ 2 พฤษภาคม 2557.
ภัทราวดี จันทรา, วาสนา สุวรรณวิจิตร และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “การตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ของผู้ประกอบการ
               อู่ซ่อมแอร์รถยนต์ในจังหวัดสตูล พัทลุง และสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ
              ครั้งที่ 3. “Innovation and Social Enterprise”. (หน้า 835-845). ณ โรงแรมทวิโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
               วันที่ 2 พฤษภาคม 2557.
มนทิรา  ปิสิตโร, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ความคิดเห็นของผู้ชำระภาษีท้องถิ่นต่อการบริหารจัดเก็บ
               ภาษีของเทศบาลในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมการระดับชาติ
              ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ “บริหารจัดการก้าวไกล มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”.  
               (หน้า 224-234). ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วันที่ 26-28 มีนาคม 2557.
วิราวรรณ สุวรรณรัตน์, อรจันทร์  ศิริโชติ และวาสนา สุวรรณวิจิตร. (2557).  “ส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคผัก
               อินทรีย์ของประชาชนในจังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ  ครั้งที่ 3.
              “Innovation and Social Enterprise”. (หน้า 897-905). ณ โรงแรมทวิโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
               วันที่ 2 พฤษภาคม 2557.
 สุธาทิพย์ กวักแก้ว, อรจันทร์  ศิริโชติ และวาสนา สุวรรณวิจิตร. (2557). “พฤติกรรมและทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อองค์
               ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ  
              ครั้งที่ 3. “Innovation and Social Enterprise”. (หน้า 131-144). ณ โรงแรมทวิโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
               วันที่ 2 พฤษภาคม 2557.
โอริสา ชุมพงศ์, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2557). “ขีดความสามารถและความต้องการการพัฒนาขีดความ
               สามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่,”
               ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 (หน้า 348-360). วันที่ 16 พฤษภาคม 2557
               ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 ปี พ.ศ. 2556
เจนจิรา สุระกำแหง, อรจันทร์  ศิริโชติ และวาสนา สุวรรณวิจิตร. (2556). “การรับรู้คุณภาพบริการ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจต่าง
               ประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จังหวัดสงขลา,” ใน รายงานการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2
              มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปี 2556. “Green and Innovation Management” (หน้า 269-275).
               ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 พฤษภาคม 2556.
ตรีทิพย์ อนันต์, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและ
               ประสิทธิผลการทำงานของผู้ตรวจบัญชีในทัศนะของนักธุรกิจ SMEs ในจังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการ
              ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2556. สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน.
               (หน้า 611-618). ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
               วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556.
ประภาพร มนตรี, อรจันทร์  ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2556). “การบริหารงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
               จังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2556.
              สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน. (หน้า 627-633). ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
               ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556.
ประวัติ แดงบรรจง, อนิวัช แก้วจำนงค์ และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “ความต้องการและความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการ
               ให้บริการสินเชื่อของสหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด จังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการด้านการ
              จัดการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปี 2556. “Green and Innovation Management”.
               (หน้า 288-302). ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 พฤษภาคม 2556.
ปุญชรัสมิ์ บริรักษ์เจริญกิจ, อรจันทร์  ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย. (2556). “กลยุทธ์การลงทุนและการตัดสินใจลงทุนในหุ้น
               และอนุพันธ์ของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ
              ประจำปี 2556. สังคมคุณธรรม : ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน. (หน้า 603-610). ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
               ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556.
               (ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ)
สฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์, เจษฎา นกน้อย และอรจันทร์ ศิริโชติ (2556). “การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับพนักงาน
               มหาวิทยาลัย ในจังหวัดสงขลา,” ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 29.
               (หน้า 319-326). ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่24-25 ตุลาคม 2556
อนัญญา ชีวนิชพันธ์, ชูลีรัตน์ คงเรือง และอรจันทร์  ศิริโชติ. (2556). “ทัศนคติของผู้ใช้บริการประกันวินาศภัยที่มีต่อส่วน
               ประสมการตลาดบริการขิงบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน),” ใน การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ
              ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปี 2556. “Green and Innovation Management”. (หน้า 372-382).
               ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 9 พฤษภาคม 2556.
 ปี พ.ศ. 2555
ประวีณ โชคนุกูล, อรจันทร์ ศิริโชติ และอนิวัช แก้วจำนงค์. (2555). “ลักษณะของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของการพัฒนา
               ผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,” ใน การประชุมวิชาการ
              ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณประจำปี 2555. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริร