คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมบุคลากร
อาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
หน่วยงานรัฐและเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
อาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์
ธนาคาร
แบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่าสาขาเศรษฐศาสตร์
เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี
องค์อิสระ
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
ผลงานวิชาการ
การคำนวณ(ชื่อเรื่อง)
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.พินิจ ดวงจินดา
อาจารย์ศรัญยา อิสรรักษ์
อาจารย์ฉันทิชา บัวศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ขนาบศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช แก้วจำนงค์
นางธรรญชนก ขนอม
นางสาวศิริพร เพ็ชรมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชินสัคค สุวรรณอัจฉริย
อาจารย์ ดร.สุธี โง้วศิริ
อาจารย์ณฌา ขวัญมณี
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา นกน้อย
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ
อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์จิราพร คงรอด
ผลงานวิชาการอาจารย์ ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
ผลงานวิชาการอาจารย์ธนวิทย์ บุญสิทธิ์
อาจารย์เกศแก้ว เจริญวิริยะภาพ
ผลงานวิชาการอาจารย์ ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร
ผลงานวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร ถาวรประสิทธิ์
อาจารย์โชติญาณ์ หิตะพงศ์
อาจารย์ยงยุทธ รัตนสุวรรณ
อาจารย์เสาวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม
อาจารย์ ดร.นิจกานต์ หนูอุไร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์ กลับหน้าหลัก

ชื่อ - สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร ถาวรประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โทรศัพท์ : 074-317600 ต่อ 1803
มือถือ : 087-2976180
โทรสาร : 074-317698
E - Mail : bussagone@gmail.com , tbussagone@tsu.ac.th
   
  
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ระดับ/วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา / ประเทศ
2541 ปริญญาโท / ศม. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ไทย
2537 ปริญญาตรี / วท.บ. เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ไทย
   
การฝึกอบรม

2553      Building a Better Asia 8 : Young Leaders’ Retreat, Peking University Beijing, China. 19th -26th                              September 2010

2550      Manpower Research , IAMR, New Delhi, India 1st November – 22nd December 2007

 
 สาขาวิชาที่มีความชำนาญ
               เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์แรงงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
 
 หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน
                 บุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2555). การเงินและการธนาคาร. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา.
 
ประสบการณ์วิจัย
      โครงการวิจัย
                   คมกริช วงศ์แข และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2557). การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจโรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวิธี Importance Performance Analysis (IPA). มหาวิทยาลัยทักษิณ งบประมาณรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ.
                   บุษกร ถาวรประสิทธิ์ และคมกริช วงศ์แข. (2556). แนวทางการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. มหาวิทยาลัยทักษิณ งบประมาณแผ่นดิน.
                   บุษกร ถาวรประสิทธิ์ เกศแก้ว เจริญ วิริยะภาพ วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ และชูลีรัตน์ คงเรือง. (2553). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. มหาวิทยาลัยทักษิณ งบประมาณแผ่นดิน.                              บุษกร ถาวรประสิทธิ์ ชูลีรัตน์ คงเรือง และคมกริช วงศ์แข. (2550). ระบบการจ้างงานและความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา. มหาวิทยาลัยทักษิณ งบประมาณแผ่นดิน.
                   บุษกร ถาวรประสิทธิ์ คมกริช วงศ์แข และอภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว. (2550). การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การบริหารจัดการสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์. มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์.
                   อดิศักดิ์ ศักดิ์สูง ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2546). สถานภาพงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับภาคใต้ของประเทศไทยในรอบทศวรรษ. มหาวิทยาลัยทักษิณ งบประมาณรายได้.
                   บุษกร ถาวรประสิทธิ์ ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ และอดิศร ศักดิ์สูง. (2546).  การประเมินมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาหาดสมิหลา. มหาวิทยาลัยทักษิณ งบประมาณแผ่นดิน.
                   ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อดิศร ศักดิ์สูง และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2544). แนวการศึกษาแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนแออัดในเขตเทศบาลนครสงขลา. มหาวิทยาลัยทักษิณ งบประมาณรายได้.
 
      บทความ
                นิรัชพร จันทร์สุข และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2557). พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย กรณีศึกษา: ผู้บริโภคชาวมาเลเซีย. วารสารปาริชาต ปีที่ 27 ฉบับที่ 2(ต.ค. 2557- มี.ค. 2558). 
                บุษกร ถาวรประสิทธิ์ และศุภวรรณ ฮ่อซี่. (2556). การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายค่ากำจัดขยะมูลฝอยจากบ้านเรือน: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต สาขามนุษยศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย. 2556).
                บุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2555). ห้าทศวรรษกับการพัฒนาภูมิภาคของประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 (ก.ค.-ส.ค. 2555).
                บุษกร ถาวรประสิทธิ์ ชูลีรัตน์ คงเรือง และคมกริช วงศ์แข. (2554). การพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา. วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (มี.ค.-เม.ย. 2554).                         บุษกร ถาวรประสิทธิ์ และ เกศแก้ว เจริญ วิริยะภาพ. (2553). บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค. 2553).
               บุษกร ถาวรประสิทธิ์ ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ และอดิศร ศักดิ์สูง. (2548). การประเมินมูลค่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาหาดสมิหลา  จุลสารการท่องเที่ยว e-TAT Tourism Journal  ฉบับที่ 3/48.
              ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อดิศร ศักดิ์สูง และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2547). ชุมชนแออัดเมืองสงขลา: พัฒนาการและแนวทางการพัฒนา. วารสารปาริชาต ปีที่ 16 ฉบับที่ 2(ต.ค. 2546- มี.ค. 2547).
              บุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2544). การพัฒนาภูมิภาคของประเทศไทย ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. วารสารปาริชาต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (เม.ย.-ก.ย. 2544).
 
      บทความภาษาอังกฤษ
                Bussagone Tavonprasith, Keskaew Charoanwiriyapap, Weena Leelaprasertsin and Chuleerat Kongruang. (2012). People’s Participation in Ecotourism Management around Songkhla Lake Basin,Thailand. European Journal of Social Sciences Vol.32 No.1(2012), pp.69-76.
 
      การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
              วรรณิศา บุญจันทร์ และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2557). การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 (มทร.). การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจทางธุรกิจเครือข่ายขายตรงกรณีศึกษา: อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
              นฤมล มากละม้าย และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2557). การประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 1 (มทร.). การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา.
              บุษกร ถาวรประสิทธิ์ และคมกริช วงศ์แข. (2557). การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ" ครั้งที่ 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง การใช้บริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา.
              วราภรณ์ ส่งแสง และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2557). การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ" ครั้งที่ 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: ประชาชนผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา.
              สมใจ บุญเผือก และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2557). การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ" ครั้งที่ 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง ความคาดหวังต่อการเปิดเสรีด้านแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ของบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดสงขลา.
              นิรัชพร จันทร์สุข และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2557). การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ" ครั้งที่ 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าในเขตการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย กรณีศึกษา: ผู้บริโภคชาวมาเลเซีย.
                อมรรัตน์ จำนง และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2557). การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ" ครั้งที่ 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง คุณภาพชีวิตแรงงานก่อน-หลังการได้รับนโยบายอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท กรณีศึกษา: โรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
               นิพนธ์   สุขสบาย และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2556). การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา.
               นุชรี ปรียวาณิชย์ และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2556). การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ : กรณีศึกษาประเทศกลุ่ม BRIC.
               ทิพย์ญา ภิรมย์ และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2555). การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของครัวเรือน.
              สุจิรา ดำสิน และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2554). การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่องหนี้นอกระบบของเกษตรกร กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง.
              ฐิติกาญจน์  ไชยพูล และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2554). การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่องศึกษาสภาพการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย: กรณีศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.
                วราชัย พรหมศร และบุษกร ถาวรประสิทธิ์. (2554). การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2554. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง เปรียบเทียบภาระหนี้สินของข้าราชการและพนักงานราชการ: กรณีศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพังงา.
                บุษกร ถาวรประสิทธิ์ และวลัยพร สุนทรักษ์. (2553). การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต.
                บุษกร ถาวรประสิทธิ์  และมูฮัมมัดฮาฟิซ  อูมูดี. (2553). การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้กรณีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส.
                บุษกร ถาวรประสิทธิ์และคณะ. (2552). การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2552. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา.
                บุษกร ถาวรประสิทธิ์และคณะ. (2551). การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2551.การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายเรื่อง ระบบการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา.
 
       การนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ
                Bussagone Tavonprasith, Keskaew Charoanwiriyapap, Weena Leelaprasertsin and Chuleerat Kongruang. (2012). People’s Participation in Ecotourism Management around Songkhla Lake Basin,Thailand. (Oral) The Conference on International Conference on Business and Management (ICBM), Izmir, Turkey.
 
   

 
  *********************************