คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ECBAKM
การจัดการความรู้
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Blog)
คณะกรรมการ
 
กิจกรรม กลับหน้าหลัก

 

@ ปีการศึกษา 2563  
การสอนออนไลน์อย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
   
@ ปีการศึกษา 2561  
การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA
การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA และกำหนดแผนงานการจัดการความรู้
   
@ ปีการศึกษา 2560  
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
   
@ ปีการศึกษา 2558  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
   
@ ปีการศึกษา 2557  
ภาพบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศการฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
ภาพบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาระดับนานาชาติ