คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
ECBAKM
การจัดการความรู้
กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Blog)
คณะกรรมการ
 
การจัดการความรู้ กลับหน้าหลัก


@ ปีการศึกษา 2560
@ ปีการศึกษา 2558
@ ปีการศึกษา 2557

 

@ กิจกรรม      
การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA การดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA และกำหนด... การพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ...
      กิจกรรมทั้งหมด...