คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 20 พ.ย.66 ถึงวันที่ 30 พ.ย.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 14 ผลงาน
 
     

นิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 14 ผลงาน ใน "การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 17" ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และระบบออนไลน์ จัดโดย สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ทีปรึกษา ดังนี้ ผศ.ดร.อรจันทร์ ศิริโชติ จำนวน 3 ผลงาน อาจารย์อรศิริ ลีลายุทธชัย จำนวน 3 ผลงาน อัตถพงศ์ เขียวแกร จำนวน 4 ผลงาน และอาจารย์จารุมาศ เสน่หา จำนวน 4 ผลงาน