คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ECBA เพื่อสังคม
เริ่มแสดง :: 25 ก.ย.66 ถึงวันที่ 30 ก.ย.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าโกงกางและปล่อยปู ในโครงการร่วมใจอาสา ปล่อยปูปลูกป่า พัฒนาท้องทะเล ปี 2566
 
     

อาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประกอบการและการจัดการ จัดกิจกรรมปลูกต้นกล้าโกงกางและปล่อยปู ในโครงการร่วมใจอาสา ปล่อยปูปลูกป่า พัฒนาท้องทะเล ปี 2566  ณ ชมรมอนุรักษ์ป่าชายเลนและทะเลสาปสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร  เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2566  เพื่อนิสิตได้ฝึกการจัดกิจกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนิสิตได้เรียนรู้และเข้าใจสภาพปัญหาของป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมที่ทีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของป่าชายเลน จ.สงขลา
นอกจากนี้ นิสิตได้เพิ่มทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม