คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 27 เม.ย.66 ถึงวันที่ 30 เม.ย.71
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น
 
     

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาแบบบูรณาการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2565 ที่เข้ารับเกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ในกิจกรรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ วันที่ 26 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมแสงสุริยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ (ภาคบรรยาย) คือ 
-อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร 
-อาจารย์สมพงค์ พรมสะอาด 
-อาจารย์จารุมาศ เสน่หา

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ (ภาคโปสเตอร์) คือ 
-อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
-อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
-อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร
-อาจารย์สมพงค์ พรมสะอาด

ด้านนวัตกรรม (ภาคบรรยาย) คือ
-อาจารย์ ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์
-อาจารย์ ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
-อาจารย์ ดร.อภินันท์ เอื้ออังกูร
-อาจารย์สมพงค์ พรมสะอาด
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย ลั้งแท้กุล