คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 22 พ.ย.65 ถึงวันที่ 30 พ.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการ "นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่13"
 
     

หลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จัดโครงการ "นำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่13" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีนิสิตสาขา MT เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 35 คน  รวมจำนวนผลงานกว่า 18 ผลงาน
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.อนุวัต สงสม อ.ดร.โกมลมณี เกตตะพันธ์ และ อ.ดร.หรรษมน เพ็งหมาน