คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา
 
     

ประกาศกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษ

รายละเอียด