คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 12 พ.ย.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ
 
     

นิสิตหลักสูตรการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
โดยกิจกรรมดังกล่าว มีผลงานวิจัยของนิสิตเข้าร่วมนำเสนอกว่า 7 ผลงาน ควบคุมและให้คำปรึกษาวิจัยโดย อ.ดร.โกมลมณี  เกตตะพันธ์ และ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ จันทร์ศรี