คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 มี.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพสู่ทักษะการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิต
 
     

หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมอย่างมืออาชีพสู่ทักษะการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิต เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 216 อาคารคณะฯ