คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 10 ก.พ.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คุณธรรญชนก ขนอม เจ้าหน้าที่บริหารงาน ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างาน ให้กับบุคลากรฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
     

คุณธรรญชนก ขนอม เจ้าหน้าที่บริหารงาน ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเขียนแบบประเมินค่างาน ให้กับบุคลากรฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง C207 สำนักคอมพิวเตอร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ