คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-การออกแบบชีวิตด้วยวิธีคิด และการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนิสิต ชั้นปีที่3
 
     

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้จัดโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต-การออกแบบชีวิตด้วยวิธีคิด และการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนิสิต ชั้นปีที่3 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง 222-224